Văn bản quy phạm pháp luật » Cơ quan ban hành » Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hành chính (1288) Thuế - Lệ phí (1051) Tài chính - Ngân hàng (979)
Xuất - Nhập khẩu (542) Doanh nghiệp (474) Chính sách (464)
Giáo dục - Đào tạo (432) Cơ cấu tổ chức (411) Tài chính (393)
Nông nghiệp (377) Lao động - Tiền lương (351) Y tế - Sức khỏe (328)
Giao thông (300) Môi trường (245) Đầu tư (242)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2019/TT-BGTVT 14/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải
15/2019/TT-BQP 11/02/2019 Quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam
01/2019/TT-NHNN 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
13/2019/TT-BQP 29/01/2019 Quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
07/2019/TT-BTC 28/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
05/2019/TT-BLĐTBXH 28/01/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng
04/2019/TT-BKHĐT 25/01/2019 Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
04/2019/TT-BGTVT 23/01/2019 Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019 Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
04/2019/TT-BTC 18/01/2019 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
01/2019/TT-BNNPTNT 18/01/2019 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
01/2019/TT-BTP 17/01/2019 Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
01/2019/TT-BVHTTDL 17/01/2019 Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
03/2019/TT-BTC 15/01/2019 Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
03/2019/TT-BGTVT 11/01/2019 Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
02/2019/TT-BGTVT 11/01/2019 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
01/2019/TT-BGTVT 11/01/2019 Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa
01/2019/TT-BCT 09/01/2019 Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
02/2019/TT-BQP 07/01/2019 Quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
01/2019/TT-BKHĐT 04/01/2019 Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
01/2019/TT-BQP 03/01/2019 Quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội
53/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
52/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
49/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi có kỳ hạn
48/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi tiết kiệm
173/2018/TT-BQP 31/12/2018 Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
61/2018/TT-BGTVT 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
47/2018/TT-NHNN 28/12/2018 Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng
46/2018/TT-NHNN 28/12/2018 Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác
45/2018/TT-BYT 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
44/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
42/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
42/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
34/2018/TT-BGDĐT 28/12/2018 Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
23/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
22/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
136/2018/TT-BTC 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quán lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
135/2018/TT-BTC 28/12/2018 Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản
133/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
132/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
09/2018/TT-BKHĐT 28/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
40/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
128/2018/TT-BTC 27/12/2018 Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
1 - 50 | 11516Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.