Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc : Về việc ban hành Quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

 

  __________

Số: 38/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực

hiện Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 ________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 10/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể Dự án năng lượng nông thôn II vay vốn WB;

Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển (Dự án Năng lượng nông thôn 2) giữa Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế số 4000-VN ký kết ngày 27/6/2005; Hiệp định tài trợ (sửa đổi và viết lại Hiệp định tín dụng phát triển Dự án Năng lượng Nông thôn 2) giữa Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế, tín dụng số 4000-VN; tín dụng số 45760-VN ký kết ngày 09/7/2009;

Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện dự án Năng lượng nông thôn 2 của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 520/TTr-STC ngày 23/9/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (REII-Vĩnh Phúc).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Giám đốc KBNN tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có tham gia dự án REII; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; Các đơn vị kinh doanh điện nông thôn; Các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- VP Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Cục quản lý nợ và TCĐN – Bộ TC;

- CPCT, CPVP;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Như Điều 3;

- Website Chính phủ;

- Công báo, Cổng TTĐT;

- Đài PTTH tỉnh;

- Báo Vĩnh Phúc;

- CVNCTH;

- Lưu: VT (k-200b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 Đặng Quang Hồng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 38-11.doc (128512 Byte)
Văn bản khác
Về khuyến nông (24/05/2018)
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.